Kapitánské kurzy

KURZY VMP

Mezinárodní průkaz vůdce malého plavidla
 

Vážení přátelé vodních sportů, připravili jsme kurzy pro přípravu uchazečů kategorie VMP- vůdce malého plavidla. Náplň kurzu je v souladu se směrnicí Státní plavební správy pro vydávání mezinárodních průkazů způsobilosti k vedení malého plavidla na vnitrozemských vodních cestách a na moři. Způsobilost k vedení rekreačního plavidla obsahuje tři kategorie:

VMP – M20 a M – držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo na vnitrozemských vodních cestách v ČR a v zahraničí; tato kategorie je při zkouškách povinná, na ni teprve navazuje test MPZ a S ;

 

MPZ – držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo na moři během denní plavby do vzdálenosti nepřevyšující 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, maximální síla větru nepřesáhne 4. stupeň Beaufortovy stupnice a výška vln nepřesáhne 1,2 m.

S – S20 a S – držitel tohoto oprávnění může vést plachetnici na vnitrozemských vodních cestách a na moři ( pokud má kategorii MPZ)
Zájemci jsou vybaveni veškerou potřebnou odbornou literaturou, testovými otázkami, cvičnou námořní mapou a speciálními skripty vydanými firmou REKO pro tyto účely. Všechny materiály jsou předány při nástupu do kurzu a jsou zahrnuty v ceně.

Cena kurzu včetně potřebné literatury:
VMP – 3.000,- Kč
MPZ – moře 1.000,- Kč
S – plachetnice 500,- Kč

Státní plavební správa požaduje, aby žádosti zájemců, spolu s požadovanými doklady byly podány 15 pracovních dnů před zkouškou. Proto je BEZPODMÍNEČNĚ nutné na zahájení kurzu přinést následující:
– lékařské potvrzení
– jednu fotografii 4,5 x 3,5 cm, tzv. pasovka
– kolek v hodnotě 500,- Kč
– občanský průkaz nebo cestovní pas
– protokol o ověření praktických znalostí ( pokud ho již budete mít)

Bez uvedených náležitostí nelze žádost podat a zúčastnit se teoretické zkoušky v nejbližším volném termínu dle dispozic SPS.

Místo kurzů: Zasedací místnost Tvrze Kunratice, Golčova 1/2, 148 00 Praha 4

Zkouška: dle dispozic SPS, zasedací místnost SPS Praha, Jankovcova 4,P 7

Termíny kurzů 2013:
23. –  24. února        Praha
6. – 7. dubna           Praha
20. – 21. dubna       České Budějovice
11. – 12. května      Praha
22. – 23. června      Praha
24. – 25. srpen       České Budějovice
7. – 8. září              Praha
12. – 13. října         Praha
23. – 24. listopadu  Praha

Program kurzů
Sobota:
8.00 – 8.30 prezentace, příprava žádostí, dokladů, učebnice apod.
8.30 –16.30 Pravidla plavebního provozu, signalizace plavidel, plavební znaky

Neděle:
8.00 –13.00 Pravidla pro zabránění srážkám na moři – COLREG, navigace,
IALA, meteorologie, námořní právo;
13.00-16.30 Příprava pro kategorii S20 a S (plachetnice)

Důležitá informace:
V souladu s novými předpisy pro zkoušky VMP, musí každý žadatel pro výkon motoru nad 20 kW (M) a pro plachetnice nad 20 m² plochy plachet (S) prokázat praktické dovednosti při vedení plavidla a získat potvrzení o absolvování výcviku na plavidle. Takže kategorie M20 je pro výkon motoru do 20 kW a S20 pro plachetnice do 20 m² plochy plachet a praxe se nepotvrzuje. Praktické dovednosti budou ověřovat osoby z řad školitelů, kteří získají potřebný doklad od SPS. V příloze k této informace je osnova praktických znalostí, které budete prokazovat při ověřování na plavidle. Zvlášť se dělá přezkoušení pro kategorii M (na motorovém plavidle) a zvlášť pro S (na plachetnici). Protokol o výsledku je podmínkou k podání žádosti pro teoretickou zkoušku testem na SPS. Do odvolání se bude teorie zkoušet podle starých otázek, což je výhoda, protože je máme zažité a jsou k dispozici podrobné učebnice.
Délka praktického ověřování záleží na vašich případných zkušenostech s plavbou a pohybuje se od 4 do 6 hodin na plavidle. Cenu si stanovují jednotliví pověření školitelé a bude se pohybovat v rozmezí cca 2,5 až 3,5 tisíce. Záleží na vašich případných předchozích zkušenostech. K jízdám vás budeme zvát i ve všední den a to tak, aby se protokol o ověření praktických znalostí mohl přiložit k žádosti o zkoušku teoretickou co nejdříve po kurzu (lépe před kurzem) a zajistil se tak nejbližší volný termín pro tuto zkoušku na SPS.
Počítejte s dobou výcviku cca 5 hodin. Včas dostanete na vaši mailovou adresu termín cvičné plavby. Pro vás, kteří bydlíte daleko od Prahy (Liberec a dál) je možné po domluvě rezervovat výcvik o víkendu, kdy bude teoretický kurz. Abychom mohli praktický výcvik připravit, potřebujeme potvrdit vaši účast na kurzech vždy co nejdříve.

Stačí zavolat nebo na mail 47pa@seznam.cz.
K dotazům jsem k dispozici kdykoliv na 602 210 624.
Pavel Kocfelda

 

Příloha k informaci o kurzu VMP (z vyhlášky MD 42/2015)

Praktické dovednosti při vedení plavidla

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost kontrola pohonných a kormidelních zařízení postup činností před vyplutím a při ukončení plavby
příprava takeláže na plavbu – pouze pro S

Manévrování s plavidlem
vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí vpřed a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí
manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
vydávání pokynů a povelů
ovládání plavidla pomocí plachet – stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží, výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby – pouze pro S
technika plutí – ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě – pouze pro S

Činnost při mimořádných situacích
činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
činnost při nasednutí plavidla
použití záchranných prostředků