Kapitánské kurzy

KURZY VMP

Mezinárodní průkaz vůdce malého plavidla

Vážení přátelé vodních sportů, připravili jsme kurzy pro přípravu uchazečů kategorie VMP- vůdce malého plavidla. Náplň kurzu je v souladu se směrnicí Státní plavební správy pro vydávání mezinárodních průkazů způsobilosti k vedení malého plavidla na vnitrozemských vodních cestách a na moři. Způsobilost k vedení rekreačního plavidla obsahuje tři kategorie:

VMP – M20 a M – držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo na vnitrozemských vodních cestách v ČR a v zahraničí; tato kategorie je při zkouškách povinná, na ni teprve navazuje test MPZ a S ;

MPZ – držitel tohoto průkazu je oprávněn vést rekreační plavidlo na moři během denní plavby do vzdálenosti nepřevyšující 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, maximální síla větru nepřesáhne 4. stupeň Beaufortovy stupnice a výška vln nepřesáhne 1,2 m.

S – S20 a S – držitel tohoto oprávnění může vést plachetnici na vnitrozemských vodních cestách a na moři ( pokud má kategorii MPZ)
Zájemci jsou vybaveni veškerou potřebnou odbornou literaturou, testovými otázkami, cvičnou námořní mapou a speciálními skripty vydanými firmou REKO pro tyto účely. Všechny materiály jsou předány při nástupu do kurzu a jsou zahrnuty v ceně.

Cena kurzu včetně potřebné literatury:
VMP 2.600,- Kč
MPZ – moře 1.000,- Kč
S – plachetnice 500,- Kč

Státní plavební správa požaduje, aby žádosti zájemců, spolu s požadovanými doklady byly podány 15 pracovních dnů před zkouškou. Proto je BEZPODMÍNEČNĚ nutné na zahájení kurzu přinést následující:
- lékařské potvrzení
- jednu fotografii 4,5 x 3,5 cm, tzv. pasovka
- kolek v hodnotě 500,- Kč
- občanský průkaz nebo cestovní pas
- protokol o ověření praktických znalostí ( pokud ho již budete mít)

Bez uvedených náležitostí nelze žádost podat a zúčastnit se teoretické zkoušky v nejbližším volném termínu dle dispozic SPS.

Místo kurzů: Zasedací místnost Tvrze Kunratice, Golčova 1/2, 148 00 Praha 4

Zkouška: dle dispozic SPS, zasedací místnost SPS Praha, Jankovcova 4,P 7

Termíny kurzů:
13.–14.2.    Praha
19.–20.3.    Praha
16.–17.4.    Praha
30.4.–1.5.   České Budějovice (Purkarec)
21.–22.5.    Praha
18.–19.6.    Praha
27.–28.8.    České Budějovice (Purkarec)
17.–18.9.    Praha
15.–16.10.  Praha
26.–27.11.  Praha

Program kurzů
Sobota:
8.00 – 8.30 prezentace, příprava žádostí, dokladů, učebnice apod.
8.30 –16.30 Pravidla plavebního provozu, signalizace plavidel, plavební znaky

Neděle:
8.00 –13.00 Pravidla pro zabránění srážkám na moři – COLREG, navigace,
IALA, meteorologie, námořní právo;
13.00-16.30 Příprava pro kategorii S20 a S (plachetnice)

Důležitá informace:
V souladu s novými předpisy pro zkoušky VMP, musí každý žadatel pro výkon motoru nad 20 kW (M) a pro plachetnice nad 20 m² plochy plachet (S) prokázat praktické dovednosti při vedení plavidla a získat potvrzení o absolvování výcviku na plavidle. Takže kategorie M20 je pro výkon motoru do 20 kW a S20 pro plachetnice do 20 m² plochy plachet a praxe se nepotvrzuje. Praktické dovednosti budou ověřovat osoby z řad školitelů, kteří získají potřebný doklad od SPS. V příloze k této informace je osnova praktických znalostí, které budete prokazovat při ověřování na plavidle. Zvlášť se dělá přezkoušení pro kategorii M (na motorovém plavidle) a zvlášť pro S (na plachetnici). Protokol o výsledku je podmínkou k podání žádosti pro teoretickou zkoušku testem na SPS. Do odvolání se bude teorie zkoušet podle starých otázek, což je výhoda, protože je máme zažité a jsou k dispozici podrobné učebnice.
Délka praktického ověřování záleží na vašich případných zkušenostech s plavbou a pohybuje se od 4 do 6 hodin na plavidle. Cenu si stanovují jednotliví pověření školitelé a bude se pohybovat v rozmezí cca 2,5 až 3,5 tisíce. Záleží na vašich případných předchozích zkušenostech. K jízdám vás budeme zvát i ve všední den a to tak, aby se protokol o ověření praktických znalostí mohl přiložit k žádosti o zkoušku teoretickou co nejdříve po kurzu (lépe před kurzem) a zajistil se tak nejbližší volný termín pro tuto zkoušku na SPS.
Počítejte s dobou výcviku cca 5 hodin. Včas dostanete na vaši mailovou adresu termín cvičné plavby. Pro vás, kteří bydlíte daleko od Prahy (Liberec a dál) je možné po domluvě rezervovat výcvik o víkendu, kdy bude teoretický kurz. Abychom mohli praktický výcvik připravit, potřebujeme potvrdit vaši účast na kurzech vždy co nejdříve.

Stačí zavolat nebo na mail 47pa@seznam.cz.
K dotazům jsem k dispozici kdykoliv na 602 210 624.
Pavel Kocfelda

 

Příloha k informaci o kurzu VMP (z vyhlášky MD 42/2015)

Praktické dovednosti při vedení plavidla

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost kontrola pohonných a kormidelních zařízení postup činností před vyplutím a při ukončení plavby
příprava takeláže na plavbu – pouze pro S

Manévrování s plavidlem
vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí vpřed a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí
manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
vydávání pokynů a povelů
ovládání plavidla pomocí plachet – stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží, výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby – pouze pro S
technika plutí – ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě – pouze pro S

Činnost při mimořádných situacích
činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
činnost při nasednutí plavidla
použití záchranných prostředků